Nắp EOE D99mm

Nắp EOE dùng đóng lon thực phẩm, lon đựng hạt giống… Kích thước D99mm