Thùng đựng thực phẩm 17kg

Thùng đựng  bơ, chanh dây tráng 02 mặt An toàn thực phẩm, kích thước 238 x 238 x  350mm, độ dày 0.28mm, trọng lượng 1kg